REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „Przystanek Koło”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usług (zwanych dalej „Usługami”) świadczonych przez Restaurację Przystanek Koło (Marisa Sp. z o.o., ul. Wawelberga 8/162, 01-188 Warszawa, NIP 1182062035) zwanego dalej „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.
 3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu.

 II. REJESTRACJA

 1. Proces świadczenia Usług rozpoczyna się w momencie zarejestrowania się przez Użytkownika w serwisie www.przystanek-kolo.pl 
 2. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Stanowi ono również warunek dostępu do oferowanych usług.
 3. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznych danych osobowych oraz nienaruszających jakichkolwiek praw.
 4. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie Rejestracji, Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie www.przystanek-kolo.pl
 5. Usługodawca ma prawo do usunięcia danego konta utworzonego w serwisie w każdej chwili, jeżeli będzie ono naruszało przepisy prawa, powyższego Regulaminu lub interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych swojego konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane powyższym.

 III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który dokona rejestracji w serwisie www.przystanek-kolo.pl dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem https://przystanek-kolo.pl/delivery/
 2. Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.
 3. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone będą dane Usługodawcy.
 4. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogi telefonicznej pod numerem telefonu 22 254 54 51, 534 851 808. W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 6. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 7. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.
 8. W przypadku otrzymania informacji o promocji (mail, sms, wiadomość głosowa), zamówienie uwzględniające promocję może być złożone wyłącznie drogą telefoniczną lub złożone osobiście w restauracji.

 IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online – system do zamawiania on-line znajduje się na stronie www.przystanek-kolo.pl

 V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie www.przystanek-kolo.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne podane przez Użytkowników komunikatów dotyczących ewentualnych problemów technicznych serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, tym samym zaprzestania świadczenia usług w przypadku złamania Regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

VI. PRYWATNOŚĆ

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.
 3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez: Marisa Sp. z o.o., ul. Wawelberga 8/162, 01-188 Warszawa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w serwisie www.przystanek-kolo.pl
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez Marsa Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.

VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres biuro@przystanek-kolo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 254 54 51, 534 851 808.
 3. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie Użytkownika w Systemie (login), nr zamówienia, a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.
 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.03.2020 r.
 6. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie.
 7. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie logowania serwisu www.przystanek-kolo.pl
 8. W przypadku gdy Użytkownik nie  zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych na stronie internetowej nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie produktów zamówionych z oglądanymi na stronie internetowej mogą się różnić.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 VIII. PRODUKTY

 1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i jego elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do firmy Marisa Sp. z o.o.
 2. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Marisa Sp. z o.o., chyba, że są wykorzystywane tylko do użytku osobistego użytkownika strony. Zabronione jest między innymi, ich kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem w celach komercyjnych. 
 3. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

 IX. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym, albo za zamówienie za pomocą Systemu Płatności TPay w chwili składania zamówienia w Serwisie. 
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 3. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:
  • płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  • usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  • po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
  • w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 5. W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji,  z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności TPay.com jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności TPay.com zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 8. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

 X. POLITYKA INFORMACYJNA

Drogi Kliencie,

Jeśli tu trafiłeś to oznacza że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy. Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów.
Poniżej zamieszczamy  informacje, jakie dane gromadzimy oraz zasady ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji usług na najwyższym poziomie. Zasada minimalizacji danych ma dla nas duże znaczenie, pragniemy zapewnić naszym klientom maksymalną satysfakcję i bezpieczeństwo.

Administrator

Administratorem jest Marisa Sp. z o.o., ul. Wawelberga 8/162, 01-188 Warszawa, NIP 1182062035 – zwany dalej: “Administratorem”.
W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres:
biuro@przystanek-kolo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 254 54 51, 534 851 808.

Zasady przetwarzania danych

Nasza firma zbiera tylko niezbędne dane. Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Dane są przechowywane na czas realizacji umowy, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

W odniesieniu do świadczenia usług przez Marisa Sp. z o.o. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W odniesieniu do marketingu bezpośredniego,  dane będą przetwarzane w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich zainteresowań, a także wykrywania zagrożeń oraz pomiarów statystycznych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Administrator nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom, nie zamierza też przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Stosujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Twoich danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów.

Twoje uprawnienia

Szanowny Kliencie, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
–  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami wskazanymi w artykułach 15-21 RODO, kontaktując się z nami.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl
Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą. Zależy nam byś czuł się bezpiecznie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Możesz skontaktować się
z nami, pisząc na adres 
biuro@przystanek-kolo.pl


XII. KLAUZULA INFORMACYJNA / POUFNOŚCI DANYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marisa Sp. z o.o., ul. Wawelberga 8/162, 01-188 Warszawa, NIP 1182062035.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.  W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Twoje dane osobowe związane z komunikowaniem się w związku z Umową zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.
 10. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Klient, prosząc o usunięcie konta przez administratora ma świadomość, że jest to jednoznaczne z usunięciem całej historii zamówień. Godzi się tym samym, że składanie ewentualnych reklamacji na produkty / usługi zakupione przed datą usunięcia będzie niemożliwe.


Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Marisa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wawelberga 8/162, 01-188 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne”  (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.